Jelölő gyűlések egyházunkban

A Magyarországi Református Egyház négy egyházkerületének 27 egyházmegyéjében indult el a tisztújítási folyamat. A jelölő közgyűléseket nem azonos időpontban tartják. A Dunamelléki Református Egyházkerület 8 egyházmegyéjében például egy napon – szeptember 12-én – tartják a jelölő közgyűléseket, más egyházkerületekben és egyházmegyékben ettől eltérő időpontokban. A jelölő gyűléseken a közgyűlés alkotó tagjai javaslatot tehetnek a tisztségviselők személyére, és ekkor történik meg a jelöltállítás titkos szavazással. A megszavazott személyek akkor válnak hivatalosan jelöltté, amikor ezt a választási bizottság jogerőssé nyilvánítja. (A jelölő közgyűlések időpontja előtt – a szokásjog alapján – már megfogalmazhatnak ajánlásokat a különböző egyházi szervezetek.)

Javaslattétel

A Magyarországi Református Egyház törvényei szerint a közgyűlés bármely alkotó tagja javaslatot tehet az egyes jelöltek személyére, beleértve például az egyházmegyében az esperes, illetve megyegondnok vagy az egyházkerületben a püspök és a főgondnok személyét.

Jelöltállítás

A javaslattételeket követően titkos szavazást tartanak a jelölő közgyűlés tagjai. Az egyházi jogszabályok által szabályozott módon dől el, hogy a javasolt személyek közül kik válnak az illető egyházmegye hivatalos jelöltjévé. Az egyházmegyei választási bizottság a törvényeknek megfelelően megvizsgálja a lehetséges jelölteket, majd tőlük írásbeli nyilatkozatot kér, hogy vállalják-e a jelölést, ezt az eljárást követően a megyei választási bizottság felterjeszti a jelöltek nevét a kerületi választási bizottsághoz, amely megállapítja és kihirdeti a jelöltek névsorát. Ekkor válik hivatalossá az egyházkerületekben, hogy a püspöki és főgondnoki szolgálatra kik választhatók meg.

Választás (szavazás)

A választási bizottság által elkészített szavazólapokon az egyes egyházközségek presbitériumai szavaznak. A beérkezett szavazatok összesítése után, a jogerőre emelkedést követően a választási bizottság hirdeti ki a tisztújítás eredményét.

Néhány hírportál félreértette a közösségi médiában megjelent egyik ajánlást és hivatalos jelöltállításról cikkeztek. Ezzel kapcsolatban a Dunamelléki Református Egyházkerület Választási Bizottsága közleményt fogalmazott meg, hogy tisztázza a kérdést. A közleményt az alábbiakban olvashatják:

A Dunamelléki Református Egyházkerület egyházmegyéi 2020. szeptember 12-én tartják jelölő közgyűlésüket. A püspöki tisztre jelöltet állítani a közgyűlés jogosult.
A püspök tisztre hivatalos jelölt ezért jelenleg nincs és nem is lehet.
Az egyes hírportálokon megjelent ilyen »hivatalos jelöltről« szóló hírek hamisak.