Zsinati szakbizottságok

A zsinati tanácskozások napirendjére tűzött ügyeket az alábbi zsinati szakbizottságok véleményezik és készítik elő.

Diakóniai és Egészségügyi Bizottság

A testület a Zsinat szeretetszolgálati ügyekkel foglalkozó szakbizottsága. A bizottság szerteágazó munkája felöleli

 • a gyülekezetekben folyó diakóniai szolgálat segítését,
 • az intézményes diakónia helyzetének figyelemmel kísérését,
 • az egyház segélyszervezetének, a Magyar Református Szeretetszolgálatnak a felügyeletét,
 • a Diakóniai Iroda munkájának felügyeletét,
 • a diakóniai képzések rendszerének figyelemmel kísérését,
 • a Zsinat szeretetszolgálati vonatkozású szabályozásaival kapcsolatos kezdeményezéseket,
 • a diakóniában szolgálók elismerésére alapított diakóniai díjak odaítélését,
 • az egyház és az állam szociális vonatkozású párbeszédének figyelemmel kísérését és
 • a szeretetszolgálat nemzetközi testvérkapcsolatainak kezelését.

A bizottság ezen túl aktív alakítója a Kárpát-medencei Református Diakóniai Koordinációs Tanács munkájának, amely a kárpát-medencei szeretetszolgálati munkát igyekszik segíteni.

Elnöke: Gacsályi Gábor

Tagjai:

Svébisné Juhász Márta

Dr. Svébisné Juhász Márta

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
világi tanácsos
Kecskeméti Református Egyházközség SION Nyugdíjasháza és Gondozási Központja
világi főjegyző, diakóniai előadó
Diakóniai és Egészségügyi Bizottság
„Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan" (1Jn 3,18)
Gacsályi Gábor portré

Gacsályi Gábor

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 1990
Tiszántúli Református Egyházkerület
Hajdúnánási Református Egyházközség
egyházmegyei tanácsos
Diakóniai és Egészségügyi Bizottság
"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindrökké ugyanaz." (Zsid 13,8)
Szakál Béla portré

Szakál Béla

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2009
Dunántúli Református Egyházkerület
Diakóniai és Egészségügyi Bizottság
Mert ő szemmel tartja mindenkinek útját, és minden lépését jól látja. (Jób könyve 34, 21)
Victor Dániel portré

Victor Dániel

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Béthel Református Szeretetotthon – Idősek Otthona, Nemesbikk
világi tanácsos
Zsinati Tanács
Diakóniai és Egészségügyi Bizottság
„Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől... Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek." (Máté 6,25-33)

Gazdasági Bizottság

Feladata, hogy tárgyalja mindazon kérdésköröket, amelyek az egyház gazdálkodásával kapcsolatosak, véleményt alkosson azon ügyekkel kapcsolatban, amelyeket a Zsinat illetve a Zsinati Tanács a számára meghatároz. A bizottság negyedévente ülésezik, rendszeres napirendjét képezi

 • az egyház és a közegyházi intézmények költségvetésének tárgyalása,
 • az éves zárszámadások áttekintése,
 • költségvetési módosítási kérelmek megtárgyalása,
 • a költségvetések folyamatos teljesülésének figyelemmel kísérése.

A bizottság részt vesz az egyházi törvényalkotási folyamatban, a gazdálkodást érintő törvények, javaslatok véleményezésével.

Elnöke: Pásztor Dániel

Tagjai:

dr. Huszár Pál portré

dr. Huszár Pál

Tagság jellege: A Zsinat világi elnöke
Dunántúli Református Egyházkerület
főgondnok
Zsinat Elnöksége, Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
Gazdasági Bizottság, Külügyi és Ökumenikus Bizottság
„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el." (Ézs 40,31)
1941-ben született Várpalotán. Huszonnyolc évig dolgozott szülővárosában gimnáziumi tanárként, 1992-től nyugdíjazásáig a Veszprémi Egyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszékén tanított. A Pápai Református Teológiai Akadémia eddig hét kötetét jelentette meg. Könyvet írt egyebek mellett Kálvin János életéről és reformátori tevékenységéről, fordított a Kálvin Kiadó felkérésére. Két évtizede a Várpalotai Református Egyházközség presbitere, 2009-től a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka s ebben az időszakban az MRE Zsinatának világi elnöke.
dr. Pataky László

dr. Pataky László

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2009
Dunántúli Református Egyházkerület
tanácsos
Gazdasági Bizottság, Számvizsgáló Bizottság
"... nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené." (Róm 9,16)
Kusnyir László portré

Kusnyír László

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Tiszáninneni Református Egyházkerület
egyházkerületi tanácsos
Mérai Református Egyházközség
egyházmegyei főjegyző
Gazdasági Bizottság, Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
"Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom, örüljetek!" (Fil 4,4)
Pásztor Dániel portré

Pásztor Dániel

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2003
Tiszáninneni Református Egyházkerület
lelkészi főjegyző
Sajóvelezdi Református Egyházközség
Zsinati Tanács
Gazdasági Bizottság
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!"(Ézs 43,1)
Rácz Péter portré

Rácz Péter

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
egyházkerületi küldött
Gazdasági Bizottság
„Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz. (Józsué 1,9)
Szabadi Árpád portré

Szabadi Árpád

Tagság jellege: szeretetszolgálati képviselő
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
számvevő, diakóniai bizottság tagja
Balmazújvárosi Református Egyházközség
esperes
Gazdasági Bizottság
„Kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez."(Ef 2,8)
Szűcs Attila portré

Szűcs Attila

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2003
Dunántúli Református Egyházkerület
Zsinati Tanács
Gazdasági Bizottság, Oktatásügyi Bizottság
„Aki azért tudna jót cselekedni és nem cselekszik, bűne az annak" (Jakab 4,17)
Takaró András portré

Takaró András

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2003
Dunamelléki Református Egyházkerület
Kiskunlacházi Református Egyházközség
esperes
Zsinati Tanács
Gazdasági Bizottság

Jogi és Egyházalkotmányi Bizottság

A bizottság évente legalább két alkalommal tartja üléseit, amelyre meg kell hívni a bizottságot felügyelő püspököt, a Jogi Osztály vezetőjét, és a zsinati jogtanácsost. Kibővített ülésre mindazon személyek meghívhatóak, akik szakmai szempontból segítik a bizottság munkáját, vagy az ügyre nézve előterjesztést készítettek, illetőleg az ügy véleményezése szempontjából meghallgatása szükséges. A bizottság határozatai véleményező jellegűek, kötelező erővel nem bírnak. Adminisztrációját, nyilvántartását a Zsinat Hivatal Jogi Osztálya végzi.

A bizottság feladata:

 • Jogi, szakmai szempontból véleményezi a Zsinat a Zsinati Tanács elé kerülő ügyeket és ügyel arra, hogy a testületek elé kerülő határozati javaslatok az egyházi és világi törvényekkel, jogszabályokkal összhangban legyenek.
 • Részt vesz az egyházi jogszabályok, jogszabály módosítások előkészítésében.
 • Figyelemmel kíséri az egyházi törvények hatályosulását, és felhívja az illetékesek figyelmét arra, ha a jogszabályok nincsenek összhangban, hogy azok végrehajtásával kapcsolatosan problémák ne merüljenek fel.
 • Figyelemmel kíséri a világi jogszabályok egyházra vonatkozó rendelkezéseit és készülő jogszabálytervezeteket. Ezekre felhívja az illetékesek figyelmét, véleményezi ezeket.
 • Állást foglal mindazon jogi természetű ügyekben, amelyre az elnökségtől felkérést kap.

Elnöke: dr. Kocsis Márta

Tagjai:

dr. Fekete László portré

dr. Fekete László

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2007
Dunántúli Református Egyházkerület
egyházkerületi jogtanácsos
Jogi és Egyházalkotmányi Bizottság
"Nekem az élet Krisztus" (Fil 1,21)
dr. Hubay Gábor portré

dr. Hubay Gábor

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2003
Dunamelléki Református Egyházkerület
kerületi tanácsos
Jogi és Egyházalkotmányi Bizottság
Kocsis Márta portré

Kocsis Márta

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 1998
Tiszántúli Református Egyházkerület
Jogi és Egyházalkotmányi Bizottság
Szemán Ákos portré

Szemán Ákos

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Jogi és Egyházalkotmányi Bizottság
"Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!" (Ézs 43,1)

Kommunikációs Bizottság

A Zsinat Kommunikációs Bizottsága tanácskozó, véleményező és döntés-előkészítő szerv. Segíti a Magyarországi Református Egyház kommunikációs stratégiájának kidolgozását, figyelemmel kíséri és véleményezi a közegyházi médiumok és a Kommunikációs Szolgálat munkáját, azoktól a bizottság üléseire beszámolókat kér. Tanácskozásain döntéseket hoz a kommunikációt érintő aktuális kérdésekben és a Zsinat számára ajánlásokat tesz és jelentéssel tartozik.

Elnöke: Köntös László

Tagjai:

Komlósi Péter Attila portré

dr. Komlósi Péter Attila

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
egyházkerületi lelkészi tanácsos
Siklós-Máriagyűd Református Társegyházközség
egyházmegyei tanácsos, missziói előadó
Kommunikációs Bizottság
„Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük...: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké." (Ef 3,20-21)
Köntös László portré

Köntös László

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2009
Dunántúli Református Egyházkerület
lelkészi főjegyző
Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei
Zsinati Tanács
Kommunikációs Bizottság, Külügyi és Ökumenikus Bizottság
„Mert mindenkinek, akinek van, adatik és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van." (Mt 25,29)
Szalay Kont portré

Szalay Kont

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
az egyházkerületi közgyűlés tagja
Kocsordi Református Egyházközség és Géberjéni Református Egyházközség
esperes
Kommunikációs Bizottság
"Mert azért jött az Embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett." (Luk 19,10)
Szűcs Endre portré

Szűcs Endre

Tagság jellege: lelkészi, tanintézeti képviselő
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Zsinati Tanács, Zsinati Bíróság
Kommunikációs Bizottság, Oktatásügyi Bizottság

Külügyi és Ökumenikus Bizottság

A Zsinati Külügyi és Ökumenikus Bizottság határozza meg egyházunk külügyi és ökumenikus stratégiáját, felügyeli ezen kapcsolatok alakulását, a nemzetközi teológiai és szakmai párbeszédben való részvételt, rendszeres ülésein döntéseket hoz a területet érintő aktuális kérdésekben. A bizottság a Zsinat számára ajánlásokat tesz és jelentéssel tartozik. A bizottság felügyeli a döntései megvalósításáért felelő Külügyi Iroda munkáját.

Elnöke: Vad Zsigmond

Tagjai:

Darvas Szilárd Levente portré

Darvas Szilárd Levente

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Alsó-Felsőberecki Református Társegyházközség, Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
egyházmegyei tanácsos, motorizációs bizottsági tag
Külügyi és Ökumenikus Bizottság
"Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére..." Róma 1,16
dr. Huszár Pál portré

dr. Huszár Pál

Tagság jellege: A Zsinat világi elnöke
Dunántúli Református Egyházkerület
főgondnok
Zsinat Elnöksége, Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
Gazdasági Bizottság, Külügyi és Ökumenikus Bizottság
„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el." (Ézs 40,31)
1941-ben született Várpalotán. Huszonnyolc évig dolgozott szülővárosában gimnáziumi tanárként, 1992-től nyugdíjazásáig a Veszprémi Egyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszékén tanított. A Pápai Református Teológiai Akadémia eddig hét kötetét jelentette meg. Könyvet írt egyebek mellett Kálvin János életéről és reformátori tevékenységéről, fordított a Kálvin Kiadó felkérésére. Két évtizede a Várpalotai Református Egyházközség presbitere, 2009-től a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka s ebben az időszakban az MRE Zsinatának világi elnöke.
Répás Zsuzsanna portré

dr. Répás Zsuzsanna

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2003
Dunamelléki Református Egyházkerület
Külügyi és Ökumenikus Bizottság
Köntös László portré

Köntös László

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2009
Dunántúli Református Egyházkerület
lelkészi főjegyző
Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei
Zsinati Tanács
Kommunikációs Bizottság, Külügyi és Ökumenikus Bizottság
„Mert mindenkinek, akinek van, adatik és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van." (Mt 25,29)
Vad Zsigmond portré

Vad Zsigmond

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 1990
Tiszántúli Református Egyházkerület
külügyi, ökumenikai előadó
Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség
esperes
Zsinati Tanács
Külügyi és Ökumenikus Bizottság
Jézus mondja: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni." (Apcsel 20,35)

Missziói Bizottság

A bizottság hatáskörébe tartozik:

 • az országos missziói programok kezdeményezése,
 • az missziót és ifjúságot érintő ügyekben állásfoglalás kialakítása és képviselete országos egyház szintjén,
 • döntés mindazokban az ügyekben, amiket a bizottsági tagok a Zsinat elé utalnak;
 • missziói irányelvek kialakítása, új kezdeményezések felkarolása, egy átfogó országos missziói látás megfogalmazása, és inspirálása;
 • a társadalmi missziók ügyeiben elvi döntések (gyülekezeti-, és speciális társadalmi missziók)
 • a Missziói Iroda feladatainak meghatározása;
 • tanácsadó testületek létrehozása a különböző missziói feladatok megoldásához.

Elnöke: Illés Dávid

Tagjai:

Bikádi László

Bikádi László Károly

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunántúli Református Egyházkerület
egyházkerületi tanácsos
Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség, Királyszentistváni Református Egyházközség, Vilonyai Református Egyházközség
egyházmegyei bíró, egyházmegyei tanácsos, missziói és diakóniai előadó
Zsinati Bíróság
Missziói Bizottság
„Erre ő így válaszolt: Szólj, mert hallja a te szolgád!" (1Sám 3:10)
Brunner Vilmos portré

Brunner Vilmos

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Dunántúli Református Egyházkerület
egyházkerületi tanácsos
Missziói Bizottság
„mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott..." Lk 15,24
dr. Gaál Sándor portré

dr. Gaál Sándor

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Tiszántúli Református Egyházkerület
Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség
esperes
Missziói Bizottság
Illés Dávid portré

Illés Dávid

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Dunamelléki Református Egyházkerület
Budapest-Budai Refomátus Egyházközség
esperes
Missziói Bizottság
"Közeledjetek az Istenhez, és Ő közeledni fog hozzátok." (Jak 4,8)
Marjai Pál portré

Marjai Pál

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
egyházkerületi tanácsos
Missziói Bizottság
Mátyás Sándor portré

Mátyás Sándor

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Nyékládházi Református Egyházközség, Mályi Református Egyházközség
Missziói Bizottság
"Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját." (Jel 2,11)
Szentesi Lajos portré

Szentesi Lajos

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
Missziói Bizottság
"Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?" (Róm 8,31)
Veres András portré

Veres Sándor

Tagság jellege: világi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2003
Dunamelléki Református Egyházkerület
főgondnok
Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
Missziói Bizottság
"Él az Úr!" (Zsolt 18,47)

Nyugdíjintézeti Intézőbizottság

A bizottság a Református Lelkészi Nyugdíjintézet döntés-előkészítő, véleményező-tanácsadó testülete. A Zsinatnak, illetve a Zsinati Tanácsnak nyugdíjintézeti és ellátási ügyekben hozandó határozatait az Intézőbizottság készíti és terjeszti elő.

Elnöke: Nyilas Zoltán

Tagjai:

Derencsényi István portré

Derencsényi István

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 1997
Tiszántúli Református Egyházkerület
lelkészi főjegyző
Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség
Zsinati Tanács
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet ... nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban." Róma 8,38-39
Kusnyir László portré

Kusnyír László

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Tiszáninneni Református Egyházkerület
egyházkerületi tanácsos
Mérai Református Egyházközség
egyházmegyei főjegyző
Gazdasági Bizottság, Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
"Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom, örüljetek!" (Fil 4,4)
Nyilas Zoltán portré

Nyilas Zoltán András

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség
esperes
Zsinati Tanács
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. (Róm 12,1-2)
Rácz József portré

Rácz József

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Dunamelléki Református Egyházkerület
Dunaszentgyörgyi Református Egyházközség
esperes
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem válok semminek a rabjává." (1Kor 6,12) "Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít." (1Kor 10,23)

Takács Tamás

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2002
Tiszántúli Református Egyházkerület
Hajdúszoboszlói Református Egyházközség
lelkészi főjegyző
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
"...mert Őtőle, Őáltala és Őérte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen" (Róm 11,36)
Tóth András portré

Tóth András

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunántúli Református Egyházkerület
Tápi Református Egyházközség
esperes
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. (János 3,30)

Oktatásügyi Bizottság

A Zsinat szabályozza egyházunk valamennyi köznevelési és szakképzési intézményének működését, a Magyarországi Református Egyház közép- és hosszú távú nevelési-oktatási koncepcióját. A Zsinat e tevékenységét elsősorban a Zsinat Oktatásügyi Szakbizottságán keresztül gyakorolja.

A bizottság feladatai

A Zsinat szabályozza és felügyeli a Magyarországi Református Egyház valamennyi köznevelési és szakképzési intézményének szellemi és anyagi ügyeit, összehangolt működését, elkészítteti és jóváhagyja a Magyarországi Református Egyház közép- és hosszú távú nevelési-oktatási koncepcióját. Különösen ügyel arra, hogy e törvény és egyéb jogszabályok rendelkezéseit pontosan hajtsák végre.

A Zsinat – mint a Magyarországi Református Egyház köznevelési és szakképzési intézményeinek legfelsőbb felügyeleti szerve – e tevékenységét elsősorban a Zsinat Oktatásügyi Szakbizottságán, valamint a Zsinati Oktatási Irodán keresztül valósítja meg.

Az Oktatásügyi Szakbizottság a Zsinat javaslattevő, előkészítő szerve, amely segíti a Zsinat irányító és felügyeleti tevékenységét. A Zsinat útmutatásainak megfelelően elvi irányítást és felügyeletet gyakorol az egyházkerületek, egyházmegyék és egyházközségek illetékes oktatásügyi szerve felett. Javaslatot tesz a Zsinatnak törvényalkotásra, módosításra vagy intézkedés megtételére.

Elnöke: Hörcsök Imre

Tagjai:

Csernaburczky Ferenc portré

Csernaburczky Ferenc

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Tompa Mihály Református Általános Iskola, Kazincbarcika
egyházmegyei gondnok
Oktatásügyi Bizottság
„Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és a földet." (Zsolt 121,2)
Hörcsök Imre portré

Hörcsök Imre

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2003
Dunamelléki Református Egyházkerület
az iskolaügyi bizottság elnöke
Oktatásügyi Bizottság
„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?" (Róma 8,31)
Katona Gyula portré

Katona Gyula

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
Oktatásügyi Bizottság
„nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig mint szolgáitokat, Jézusért." (2 Kor 4,5.)
Máté László portré

Máté László

Dunántúli Református Egyházkerület
Oktatásügyi Bizottság

Nagy Zsolt

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Tiszántúli Református Egyházkerület
egyházkerületi tanácsos
Biharkeresztesi Református Egyházközség
esperes
Zsinati Tanács
Oktatásügyi Bizottság
„Egymás terhét hordozzátok: így teljesítitek a Krisztus törvényét." Galata 6,2
Szabó Gábor portré

Szabó Gábor

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
Nagykőrösi Református Egyházközség
egyházmegyei bíró
Oktatásügyi Bizottság
"Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat." (Hós 2, 21-22)
Szűcs Attila portré

Szűcs Attila

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2003
Dunántúli Református Egyházkerület
Zsinati Tanács
Gazdasági Bizottság, Oktatásügyi Bizottság
„Aki azért tudna jót cselekedni és nem cselekszik, bűne az annak" (Jakab 4,17)
Szűcs Endre portré

Szűcs Endre

Tagság jellege: lelkészi, tanintézeti képviselő
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Zsinati Tanács, Zsinati Bíróság
Kommunikációs Bizottság, Oktatásügyi Bizottság

Számvizsgáló Bizottság

Feladata, hogy vizsgálati tevékenységével hozzájáruljon az egyház és a közegyházi intézmények gazdálkodásának átláthatóságához. Ennek keretében – a saját maga által meghatározott ütemterv szerint – rendszeresen vizsgálja ezen egyházi szervezetek gazdálkodási folyamatait. Célzott vizsgálatokat a Zsinat, illetve a Zsinati Tanács külön felkérésére végez. Tagjai helyszíni ellenőrzést végeznek, betekintéssel rendelkeznek a gazdálkodással kapcsolatos dokumentumokba. A bizottság megvizsgálja a zárszámadásokat, és ezeket a Zsinati Tanács, illetve a Zsinat számára véleményezi. A zsinati törvényalkotási folyamatban véleményalkotási lehetősége van.

Elnöke: Pataky László

Tagjai:

Csuprik László portré

Csuprik László

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2009
Dunamelléki Református Egyházkerület
Zsinati Tanács
Számvizsgáló Bizottság
"Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm..." (Zsolt 23.)
dr. Pataky László

dr. Pataky László

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2009
Dunántúli Református Egyházkerület
tanácsos
Gazdasági Bizottság, Számvizsgáló Bizottság
"... nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené." (Róm 9,16)
dr. Peterdi Béla portré

dr. Peterdi Béla

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 1991
Tiszáninneni Református Egyházkerület
tanácsos
Számvizsgáló Bizottság
"Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik" (Zsolt 37,5)
Ladányi Károly portré

Ladányi Károly

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
egyházkerületi világi tanácsos
Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi Vendéglátóipari Szakképző Iskola
világi főjegyző
Számvizsgáló Bizottság

Markó István

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2003
Tiszántúli Református Egyházkerület
az egyházkerületi közgyűlés tagja
Gyulai Református Egyházközség
egyházmegyei gondnok
Számvizsgáló Bizottság
„Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban." 1Jn 5,12
Mártha István portré

Mártha István

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
Számvizsgáló Bizottság
Szabó Levente portré

Szabó Levente

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunántúli Református Egyházkerület
a kerületi közgyűlés tagja
Balatonlelle-Balatonboglári Református Társegyházközség
egyházmegyei bíró
Számvizsgáló Bizottság
„...azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet." (Jn 6,63)

Thomka István

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Zsinati Tanács
Számvizsgáló Bizottság
„Utaid, Uram, mutasd meg" (Zsolt 25,4)

Tanulmányi és Teológiai Bizottság

A Zsinati Tanulmányi és Teológiai Bizottság a Magyarországi Református Egyházban folyó tudományos feladatok koordinálását végző öttagú testület. Megnevezéséből adódóan az egyház szolgálatával és működésével kapcsolatos teológiai alapvetéseket kutatja és összegzi hitvallásaink szellemében. A testület a Zsinat munkájához és igényéhez igazodva elvégzi a zsinati döntéshez szükséges teológiai háttérmunkát. Így például a család, a házasság, a szexualitás, az eutanázia, a felelősség és kiengesztelődés, stb. egyházi és társadalmi aktualitását vizsgálja, és a tudományos munka módszerével elvégzett eredményről jelentést tesz a Zsinatnak.

A Zsinati Tanulmányi és Teológiai Bizottság az egyház belső életét, istentiszteletét, misszióját érintő alapvető kérdésekről is tárgyal: így többek között a keresztség, a konfirmáció, az úrvacsora, a lelkészi életpálya, a Szentírás tekintélye, az egyházi szolgálat egyetemes jellege, a diakónia, az ökumené témáiról is az aktualitásoknak megfelelően nyilatkozik.

A tanulmányi feladatok terén a lelkészképzés és a lelkésztovábbképzés ügyében, valamint a nem lelkészi jellegű egyháztagok egyházi szolgálatának tartalmi kérdéseiben végez áttekintő kutatást és fogalmaz meg javaslatokat a Zsinat számára a bizottság.

Elnöke: Jakab Bálint Mihály

Tagjai:

dr. Balla Péter

dr. Balla Péter

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2003
Dunamelléki Református Egyházkerület
az egyházkerületi közgyűlés tagja
Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
Tanulmányi és Teológiai Bizottság
„Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek." (Róma 1,16)
Kustár Zoltán portré

dr. Kustár Zoltán

Tagság jellege: tanintézeti képviselő
Tiszántúli Református Egyházkerület
rektor (DRHE)
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Zsinati Bíróság
Tanulmányi és Teológiai Bizottság
„Érezzétek és lássátok, hogy jó az ÚR!" (Zsolt 34,9)
Jakab Bálint Mihály portré

Jakab Bálint Mihály

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunántúli Református Egyházkerület
bírósági tag
Szombathelyi Református Egyházközség
tanácsos
Tanulmányi és Teológiai Bizottság
Szőnyi Tamás porté

Szőnyi Tamás

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Bőcs
esperes
Tanulmányi és Teológiai Bizottság
„De az Úr terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre" (Zsoltárok 33,11)