Zsinati szakbizottságok

A zsinati tanácskozások napirendjére tűzött ügyeket az alábbi zsinati szakbizottságok véleményezik és készítik elő.

Diakóniai és Egészségügyi Bizottság

A testület a Zsinat szeretetszolgálati ügyekkel foglalkozó szakbizottsága. A bizottság szerteágazó munkája felöleli

 • a gyülekezetekben folyó diakóniai szolgálat segítését,
 • az intézményes diakónia helyzetének figyelemmel kísérését,
 • az egyház segélyszervezetének, a Magyar Református Szeretetszolgálatnak a felügyeletét,
 • a Diakóniai Iroda munkájának felügyeletét,
 • a diakóniai képzések rendszerének figyelemmel kísérését,
 • a Zsinat szeretetszolgálati vonatkozású szabályozásaival kapcsolatos kezdeményezéseket,
 • a diakóniában szolgálók elismerésére alapított diakóniai díjak odaítélését,
 • az egyház és az állam szociális vonatkozású párbeszédének figyelemmel kísérését és
 • a szeretetszolgálat nemzetközi testvérkapcsolatainak kezelését.

A bizottság ezen túl aktív alakítója a Kárpát-medencei Református Diakóniai Koordinációs Tanács munkájának, amely a kárpát-medencei szeretetszolgálati munkát igyekszik segíteni.

Bikádi László Károly

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunántúli Református Egyházkerület
Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség, Királyszentistváni Református Egyházközség, Vilonyai Református Egyházközség
Zsinati Bíróság
Diakóniai és Egészségügyi Bizottság
„Erre ő így válaszolt: Szólj, mert hallja a te szolgád!" (1Sám 3:10)

Őz Lajos

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület
Nádudvari Református Egyházközség
esperes
Diakóniai és Egészségügyi Bizottság

Szabó Miklós dr.

Tagság jellege: presbiteri, egészségügyi képviselő
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
Diakóniai és Egészségügyi Bizottság

Victor Dániel

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Béthel Református Szeretetotthon – Idősek Otthona, Nemesbikk, intézményvezető
Diakóniai és Egészségügyi Bizottság
Mert nálad van az élet forrása, a Te világosságod által látunk világosságot. (Zsolt 36,10)

Gazdasági Bizottság

Feladata, hogy tárgyalja mindazon kérdésköröket, amelyek az egyház gazdálkodásával kapcsolatosak, véleményt alkosson azon ügyekkel kapcsolatban, amelyeket a Zsinat illetve a Zsinati Tanács a számára meghatároz. A bizottság negyedévente ülésezik, rendszeres napirendjét képezi

 • az egyház és a közegyházi intézmények költségvetésének tárgyalása,
 • az éves zárszámadások áttekintése,
 • költségvetési módosítási kérelmek megtárgyalása,
 • a költségvetések folyamatos teljesülésének figyelemmel kísérése.

A bizottság részt vesz az egyházi törvényalkotási folyamatban, a gazdálkodást érintő törvények, javaslatok véleményezésével.

Bor Imre

Tagság jellege: presbiteri, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
presbiteri főjegyző
Gazdasági Bizottság
… aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál (Lk 22, 26c)

Hajdú Szabolcs Koppány

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Dunamelléki Református Egyházkerület
Lovasberényi Református Egyházközség
esperes
Gazdasági Bizottság, Kommunikációs Bizottság

Kölönte Sándor

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Tiszáninneni Református Egyházkerület
egyházkerületi közgyűlés tagja
Szini Református Egyházközség, Szögligeti Református Egyházközség
egyházmegyei tanácsos
Gazdasági Bizottság
Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, ...mert az Isten szeretet. (1Ján 4,8)

Kovács Barnabás dr.

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület
Gazdasági Bizottság

Kusnyír László

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Mérai Református Egyházközség
esperes
Zsinati Tanács
Gazdasági Bizottság, Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
"Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik." (Mt 7,7-8)

Szabó Gábor

Tagság jellege: presbiteri, egyházkerületi tisztségénél fogva
Dunántúli Református Egyházkerület
presbiteri főjegyző
Zsinati Tanács
Gazdasági Bizottság

Szalay Kont Miklós

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
Kocsordi Református Egyházközség és Géberjéni Református Egyházközség
esperes
Zsinati Tanács
Gazdasági Bizottság
"Mert azért jött az Embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett." (Luk 19,10)

Szücs Attila

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2003
Dunántúli Református Egyházkerület
Zsinati Tanács
Gazdasági Bizottság, Kommunikációs Bizottság, Oktatásügyi Bizottság
„Aki azért tudna jót cselekedni és nem cselekszik, bűne az annak" (Jakab 4,17)

Jogi és Egyházalkotmányi Bizottság

A bizottság évente legalább két alkalommal tartja üléseit, amelyre meg kell hívni a bizottságot felügyelő püspököt, a Jogi Osztály vezetőjét, és a zsinati jogtanácsost. Kibővített ülésre mindazon személyek meghívhatóak, akik szakmai szempontból segítik a bizottság munkáját, vagy az ügyre nézve előterjesztést készítettek, illetőleg az ügy véleményezése szempontjából meghallgatása szükséges. A bizottság határozatai véleményező jellegűek, kötelező erővel nem bírnak. Adminisztrációját, nyilvántartását a Zsinat Hivatal Jogi Osztálya végzi.

A bizottság feladata:

 • Jogi, szakmai szempontból véleményezi a Zsinat a Zsinati Tanács elé kerülő ügyeket és ügyel arra, hogy a testületek elé kerülő határozati javaslatok az egyházi és világi törvényekkel, jogszabályokkal összhangban legyenek.
 • Részt vesz az egyházi jogszabályok, jogszabály módosítások előkészítésében.
 • Figyelemmel kíséri az egyházi törvények hatályosulását, és felhívja az illetékesek figyelmét arra, ha a jogszabályok nincsenek összhangban, hogy azok végrehajtásával kapcsolatosan problémák ne merüljenek fel.
 • Figyelemmel kíséri a világi jogszabályok egyházra vonatkozó rendelkezéseit és készülő jogszabálytervezeteket. Ezekre felhívja az illetékesek figyelmét, véleményezi ezeket.
 • Állást foglal mindazon jogi természetű ügyekben, amelyre az elnökségtől felkérést kap.

Nemes Pál, dr.

Tagság jellege: presbiteri, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2021

a Zsinat presbiteri alelnöke

Dunántúli Református Egyházkerület
főgondnok
Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
Jogi és Egyházalkotmányi Bizottság
Dr. Nemes Pál 1969-ben született Kaposváron, református szülők gyermekeként. A pécsi jogi egyetemen végzett 1994-ben, majd 1996-ban Nagykanizsára költözött. Feleségével, Dr. Nagy Gabriellával két gyermeket nevelnek. 1997 óta ügyvédként dolgozik Nagykanizsán. 2000-től néhai Balogh Tibor esperes felkérése alapján vállalta el a Nagykanizsai Református Egyházközségben a presbiteri tisztséget, majd 2007-től a gyülekezet egyik gondnokának választották. 2013. január 1-től Hella Ferenc lelkipásztor mellett a Nagykanizsai Református Egyházközség főgondnoki tisztét tölti be. 2003 és 2008 között egyházmegyei bíró tisztséget töltött be, majd 2009-től 2014. december 31-ig az egyházmegyei tanács, valamint az egyházkerületi tanács tagja, továbbá az egyházkerületi bírói tisztséget is ellátta. 2015. január 1-től a Somogyi Református Egyházmegye gondnokának választották meg. Jelenleg a Dunántúli Egyházkerület főgondnoka.

Szánthó György dr.

Tagság jellege: presbiteri
Dunamelléki Református Egyházkerület
Jogi és Egyházalkotmányi Bizottság

Szemán Ákos dr.

Tagság jellege: presbiteri, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
presbiteri főjegyző
Taktaharkányi Református Egyházközség, presbiter
Zsinati Tanács
Jogi és Egyházalkotmányi Bizottság
"Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!" (Ézs 43,1)

Varga Rita

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
Szeged-Kálvin téri Református Egyházközség, hivatalvezető
Zsinati Tanács
Jogi és Egyházalkotmányi Bizottság

Kommunikációs Bizottság

A Zsinat Kommunikációs Bizottsága tanácskozó, véleményező és döntés-előkészítő szerv. Segíti a Magyarországi Református Egyház kommunikációs stratégiájának kidolgozását, figyelemmel kíséri és véleményezi a közegyházi médiumok és a Kommunikációs Szolgálat munkáját, azoktól a bizottság üléseire beszámolókat kér. Tanácskozásain döntéseket hoz a kommunikációt érintő aktuális kérdésekben és a Zsinat számára ajánlásokat tesz és jelentéssel tartozik.

Fülöp István

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület
Zsinati Tanács
Kommunikációs Bizottság

Hajdú Szabolcs Koppány

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Dunamelléki Református Egyházkerület
Lovasberényi Református Egyházközség
esperes
Gazdasági Bizottság, Kommunikációs Bizottság

Szücs Attila

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2003
Dunántúli Református Egyházkerület
Zsinati Tanács
Gazdasági Bizottság, Kommunikációs Bizottság, Oktatásügyi Bizottság
„Aki azért tudna jót cselekedni és nem cselekszik, bűne az annak" (Jakab 4,17)

Tirk Tamás

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2021
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Kommunikációs Bizottság
Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltetek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon… (Jn 15, 16)

Külügyi és Ökumenikus Bizottság

A Zsinati Külügyi és Ökumenikus Bizottság határozza meg egyházunk külügyi és ökumenikus stratégiáját, felügyeli ezen kapcsolatok alakulását, a nemzetközi teológiai és szakmai párbeszédben való részvételt, rendszeres ülésein döntéseket hoz a területet érintő aktuális kérdésekben. A bizottság a Zsinat számára ajánlásokat tesz és jelentéssel tartozik. A bizottság felügyeli a döntései megvalósításáért felelő Külügyi Iroda munkáját.

Berzsenyi Zsolt

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2021
Dunántúli Református Egyházkerület
Külügyi és Ökumenikus Bizottság

Iszlai Endre

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület
Külügyi és Ökumenikus Bizottság

Répás Zsuzsanna dr.

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2003
Dunamelléki Református Egyházkerület
Külügyi és Ökumenikus Bizottság

Várady Zsolt

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Kondói Református Egyházközség
Külügyi és Ökumenikus Bizottság
Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít. (Fil 4,13)

Missziói Bizottság

A bizottság hatáskörébe tartozik:

 • az országos missziói programok kezdeményezése,
 • az missziót és ifjúságot érintő ügyekben állásfoglalás kialakítása és képviselete országos egyház szintjén,
 • döntés mindazokban az ügyekben, amiket a bizottsági tagok a Zsinat elé utalnak;
 • missziói irányelvek kialakítása, új kezdeményezések felkarolása, egy átfogó országos missziói látás megfogalmazása, és inspirálása;
 • a társadalmi missziók ügyeiben elvi döntések (gyülekezeti-, és speciális társadalmi missziók)
 • a Missziói Iroda feladatainak meghatározása;
 • tanácsadó testületek létrehozása a különböző missziói feladatok megoldásához.

Bajusz János

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2021
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Sátoraljaújhelyi Református Egyházközség, missziói főgondnok
egyházmegyei főgondnok
Missziói Bizottság
De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk! (Józs 24,15)

Futó Zoltán József

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2003
Tiszántúli Református Egyházkerület
Sarkad-Újteleki Református Egyházközség
Missziói Bizottság
Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad; nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. (Préd 3, 14) Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. (2Tim 2, 4)

Hajdú Zoltán Levente

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Dunántúli Református Egyházkerület
Szóládi Református Egyházközség
Zsinati Tanács
Missziói Bizottság

Márkus Mihály, ifj.

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Dunántúli Református Egyházkerület
Pápai Református Egyházközség
esperes
Missziói Bizottság

Mátyás Sándor

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Nyékládházi Református Egyházközség, Mályi Református Egyházközség
Missziói Bizottság
"Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját." (Jel 2,11)

Nagy Kálmán

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület
Missziói Bizottság

Somogyi Péter

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2021
Dunamelléki Református Egyházkerület
lelkészi főjegyző
Budapest-Fasori Református Egyházközség
Missziói Bizottság
Bizony, őtőle, őáltala és őreá nézve van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen. (Róm 11,36)

Veres Sándor

Tagság jellege: presbiteri, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2003
Dunamelléki Református Egyházkerület
főgondnok
Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
Missziói Bizottság
Él az Úr! (Zsolt 18,47)
Veres Sándor 1950-ben született református lelkészcsaládban. Nyugdíjas villamosmérnök, negyven éve presbiter. Előző tisztségei: gyülekezeti gondnok, 1994-től egyházmegyei tanácsos, 2002-től egyházmegyei gondnok. 2008-tól egyházkerületi presbiteri főjegyző. 2019-től egyházkerületi főgondnok. Nős, három felnőtt gyermeke és három unokája van.

Nyugdíjintézeti Intézőbizottság

A bizottság a Református Lelkészi Nyugdíjintézet döntés-előkészítő, véleményező-tanácsadó testülete. A Zsinatnak, illetve a Zsinati Tanácsnak nyugdíjintézeti és ellátási ügyekben hozandó határozatait az Intézőbizottság készíti és terjeszti elő.

Imre Bálint

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Dunántúli Református Egyházkerület
Dégi Református Egyházközség
esperes
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság

Koncz Imre

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület
Pátrohai Református Egyházközség
esperes
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság

Kusnyír László

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Mérai Református Egyházközség
esperes
Zsinati Tanács
Gazdasági Bizottság, Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
"Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik." (Mt 7,7-8)

Máté László

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Dunántúli Református Egyházkerület
lelkészi főjegyző
Komáromi Református Egyházközség
Zsinati Tanács
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság

Mészáros István

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2017
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Megyaszói Református Egyházközség
esperes
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság, Számvizsgáló Bizottság
Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok (1Kor 15,10)

Nyilas Zoltán András

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség
esperes
Zsinati Tanács
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. (Róm 12,1-2)

Püski Lajos

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tiszántúli Református Egyházkerület
lelkészi főjegyző
Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség
Zsinati Tanács
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság

Rácz József

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Dunamelléki Református Egyházkerület
Dunaszentgyörgyi Református Egyházközség
esperes
Zsinati Tanács
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
Könnyíts a terheden, hadd hordozzák azt veled együtt! (2Móz 18,22b)

Oktatásügyi Bizottság

A Zsinat szabályozza egyházunk valamennyi köznevelési és szakképzési intézményének működését, a Magyarországi Református Egyház közép- és hosszú távú nevelési-oktatási koncepcióját. A Zsinat e tevékenységét elsősorban a Zsinat Oktatásügyi Szakbizottságán keresztül gyakorolja.

A bizottság feladatai

A Zsinat szabályozza és felügyeli a Magyarországi Református Egyház valamennyi köznevelési és szakképzési intézményének szellemi és anyagi ügyeit, összehangolt működését, elkészítteti és jóváhagyja a Magyarországi Református Egyház közép- és hosszú távú nevelési-oktatási koncepcióját. Különösen ügyel arra, hogy e törvény és egyéb jogszabályok rendelkezéseit pontosan hajtsák végre.

A Zsinat – mint a Magyarországi Református Egyház köznevelési és szakképzési intézményeinek legfelsőbb felügyeleti szerve – e tevékenységét elsősorban a Zsinat Oktatásügyi Szakbizottságán, valamint a Zsinati Oktatási Irodán keresztül valósítja meg.

Az Oktatásügyi Szakbizottság a Zsinat javaslattevő, előkészítő szerve, amely segíti a Zsinat irányító és felügyeleti tevékenységét. A Zsinat útmutatásainak megfelelően elvi irányítást és felügyeletet gyakorol az egyházkerületek, egyházmegyék és egyházközségek illetékes oktatásügyi szerve felett. Javaslatot tesz a Zsinatnak törvényalkotásra, módosításra vagy intézkedés megtételére.

Csernaburczky Ferenc

Tagság jellege: presbiteri, tanintézeti képviselő
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
tanügyi tanácsos
Tompa Mihály Református Általános Iskola, Kazincbarcika, igazgató
Oktatásügyi Bizottság
„Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és a földet." (Zsolt 121,2)

Együd László

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2021
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Átányi Református Egyházközség, presbiter
Zsinati Tanács
Oktatásügyi Bizottság
Mindenekelőtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre. Hanem legyen az igenetek igen, és a nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek. (Jak 5,12)

Gerecsei Zsolt

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Dunántúli Református Egyházkerület
Ácsi Református Egyházközség
esperes
Oktatásügyi Bizottság

Mihalina László Mihály

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
Mezőtúri Református Egyházközség
Oktatásügyi Bizottság
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” (Ézsaiás 43,1b)

Nagy Zsolt

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Tiszántúli Református Egyházkerület
Biharkeresztesi Református Egyházközség
Oktatásügyi Bizottság
„Egymás terhét hordozzátok: így teljesítitek a Krisztus törvényét." Galata 6,2

Szabó Gábor

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
Nagykőrösi Református Egyházközség
Oktatásügyi Bizottság
"Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat." (Hós 2, 21-22)

Szőke Imre

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2021
Dunamelléki Református Egyházkerület
Kunszentmiklósi Református Egyházközség, főgondnok
egyházmegyei főgondnok
Oktatásügyi Bizottság
Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. (Ef 4,15)

Szücs Attila

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2003
Dunántúli Református Egyházkerület
Zsinati Tanács
Gazdasági Bizottság, Kommunikációs Bizottság, Oktatásügyi Bizottság
„Aki azért tudna jót cselekedni és nem cselekszik, bűne az annak" (Jakab 4,17)

Számvizsgáló Bizottság

Feladata, hogy vizsgálati tevékenységével hozzájáruljon az egyház és a közegyházi intézmények gazdálkodásának átláthatóságához. Ennek keretében – a saját maga által meghatározott ütemterv szerint – rendszeresen vizsgálja ezen egyházi szervezetek gazdálkodási folyamatait. Célzott vizsgálatokat a Zsinat, illetve a Zsinati Tanács külön felkérésére végez. Tagjai helyszíni ellenőrzést végeznek, betekintéssel rendelkeznek a gazdálkodással kapcsolatos dokumentumokba. A bizottság megvizsgálja a zárszámadásokat, és ezeket a Zsinati Tanács, illetve a Zsinat számára véleményezi. A zsinati törvényalkotási folyamatban véleményalkotási lehetősége van.

Ballagi Áron dr.

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2021
Dunántúli Református Egyházkerület
Számvizsgáló Bizottság

Csizmadia Zsolt

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2021
Dunamelléki Református Egyházkerület
Számvizsgáló Bizottság

Csuprik László

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2009
Dunamelléki Református Egyházkerület
Számvizsgáló Bizottság
"Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm..." (Zsolt 23)

Mészáros István

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2017
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Megyaszói Református Egyházközség
esperes
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság, Számvizsgáló Bizottság
Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok (1Kor 15,10)

Nyeste Ferenc

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
Számvizsgáló Bizottság

Szilágyi János

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület
Számvizsgáló Bizottság

Tapazdi Tamás dr.

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2021
Dunántúli Református Egyházkerület
Számvizsgáló Bizottság

Thomka István

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Hidasnémeti Református Egyházközség, főgondnok
egyházmegyei tanácstag
Számvizsgáló Bizottság
„Utaid, Uram, mutasd meg" (Zsolt 25,4)

Tanulmányi és Teológiai Bizottság

A Zsinati Tanulmányi és Teológiai Bizottság a Magyarországi Református Egyházban folyó tudományos feladatok koordinálását végző öttagú testület. Megnevezéséből adódóan az egyház szolgálatával és működésével kapcsolatos teológiai alapvetéseket kutatja és összegzi hitvallásaink szellemében. A testület a Zsinat munkájához és igényéhez igazodva elvégzi a zsinati döntéshez szükséges teológiai háttérmunkát. Így például a család, a házasság, a szexualitás, az eutanázia, a felelősség és kiengesztelődés, stb. egyházi és társadalmi aktualitását vizsgálja, és a tudományos munka módszerével elvégzett eredményről jelentést tesz a Zsinatnak.

A Zsinati Tanulmányi és Teológiai Bizottság az egyház belső életét, istentiszteletét, misszióját érintő alapvető kérdésekről is tárgyal: így többek között a keresztség, a konfirmáció, az úrvacsora, a lelkészi életpálya, a Szentírás tekintélye, az egyházi szolgálat egyetemes jellege, a diakónia, az ökumené témáiról is az aktualitásoknak megfelelően nyilatkozik.

A tanulmányi feladatok terén a lelkészképzés és a lelkésztovábbképzés ügyében, valamint a nem lelkészi jellegű egyháztagok egyházi szolgálatának tartalmi kérdéseiben végez áttekintő kutatást és fogalmaz meg javaslatokat a Zsinat számára a bizottság.

Bán Béla

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2018
Dunamelléki Református Egyházkerület
Bajai Református Egyházközség
esperes
Tanulmányi és Teológiai Bizottság
Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét. (Zsolt 26,8)

Baráth Béla Levente dr.

Tagság jellege: lelkészi, tanintézeti képviselő
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, rektor
Tanulmányi és Teológiai Bizottság

Barna Sándor

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2021
Tiszáninneni Református Egyházkerület
lelkészi főjegyző
Rásonysápberencs-Rásonyi Református Egyházközség
abaúji egyházmegyei tanácsos, építési bizottsági előadó
Zsinati Tanács
Tanulmányi és Teológiai Bizottság
Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen. (Ef 3,20-21)

Jakab Bálint Mihály

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunántúli Református Egyházkerület
Szombathelyi Református Egyházközség
Tanulmányi és Teológiai Bizottság