Börtönlelkészi Szolgálat

„…börtönben voltam és eljöttetek hozzám." (Mt 25,37)

Börtönmisszió

Jézus szavát számos lelkipásztor hallotta meg úgy, hogy küldetése a fogvatartásban lévőkhöz is szól. Számos lelkész látogatott a börtönökben, számos ember vitte az evangelium gyógyító üzenetét a foglyoknak és a foglyok családjainak. A börtönmisszió 1990-ben indult, gyülekezeti lelkipásztorok Szegeden, Esztergomban, Kecskemétem, Debrecenben, Budapesten, majd hamarosan szinte minden büntetés-végrehajtási intézetben rendszeresen látogatták a fogvatartottakat. 2000-ben az Igazságügyi Minisztérium megállapodott a történelmi egyházak vezetőivel, és megkötötték a börtön-lelkészi szolgálatról szóló egyezményt.

Az ország 33 büntetés-végrehajtási intézetéből 11 helyen református lelkipásztor szolgál börtönlelkészként.

Elérhetőség:

cím: 1151. Budapest, Alag utca 3.
telefon: +36 1 271 0489
e-mail: bortonmisszio[kukac]rmk[pont]hu

A Szolgálat vezetője: Szénási Jonathan Sándor


DorKász Csoport

Dorkász Csoport

Névtelen, rejtett, önkéntes szolgálatukról kevesen tudnak. A Református Missziói Központban minden héten egy napot, a hétfőt, együtt tölthetünk velük.Tudnak róluk azok a gyülekezetek is, ahonnan folyamatosan érkeznek kötött négyzetek, amelyekből éves szinten 250 – 300 meleg takarót állítanak össze. Tudnak róluk azok az emberek, családok is, akikhez a takarók a társadalmi missziókon keresztül jutnak el, a hajléktalanok, a cigánymisszió közösségei, gyerekházak, tanodák, hátrányos helyzetű családok országszerte.

A takaróknak lelkülete van. Énekekkel, imádsággal készülnek. Olyan színes csodák ezek, amelyek más meleget árasztanak, mint a készen vásárolt plédek.

Ugyanis a „nénik” lelke van benne minden darabban, mert beleszövik imádságaikat azokért az emberekért, akik majd használni fogják.

Miért DorKász csoport? Mert a Dobos Károlytól, a Lepramisszió alapító lelkipásztorától átvett szívbeli indíttatás alapján szolgálnak ma is önkéntesen, nem tekintenek magas életkorukra, testi akadályokra, fizikai korlátokra, hanem hűséggel őrzik az eredeti elhívást és célt, a másokért élő cselekvő szeretet gyakorlását. A Református Missziói Központból nem hiányozhat ez a lelkület, amit csak a Szentlélek Isten tud fenntartani és megerősíteni. 

Elérhetőség

cím: 1151 Budapest, Alag utca 3. 

telefon: +36 1 271 0498
e-mail: iroda[kukac]rmk[pont]hu


Hajléktalanmisszió

Hajléktalanmisszió

A Magyarországi Református Egyház hajléktalanmissziós szolgálatát a Tiszta Forrás Alapítvány látja el.

Elérhetőség

cím: 1181 Budapest, Üllői út 373.
e-mail: hajlektalanmisszio[kukac]rmk[pont]hu


Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Szolgálat

Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Szolgálat

A Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Szolgálatot a Magyarországi Református Egyház hozta létre elsősorban reformátusok számára, ökumenikus nyitottsággal. A szolgálat foglalkozik egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozásával, lelkészek hivatásgondozásával. Emellett egyházi intézményi munkatársak szupervíziójával, missziók, lelkigondozói szolgálatok lelkészeinek, munkatársainak képzésével, lelkészek lelkigondozói továbbképzésével és szakmai napok, konferenciák szervezésével is.

Iszákosmentő Misszió

Istennek lehetséges…”Ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.” (János 8,36)

A Református Iszákosmentő Misszió a Magyar Kékkereszt Egyesülettel közösen végzi a szolgálatát a szenvedélybeteg családokért. Hisszük, hogy az evangélium üzenete Jézus Krisztus által gyógyulást ad alkoholfüggőségben élő vagy efelé tartó barátainknak, testvéreinkké teszi őket és helyreállítja családi életüket. Az elmúlt 30 év alatt munkánk kiteljesedett, az egész országból fogadjuk azokat a segítséget kérő embereket, akik nyitottak az Isten által kínált új élet lehetőségére.

A 13-18 napos gyógyító heteinken túl a dömösi kórházban utógondozó, családi heteket is tartunk. Több mint 40 csoportunk van jórészt református gyülekezetekben. Szolgálatunkban ott vannak más felekezetű testvéreink, közösségeikkel együtt. 


Elérhetőség

cím: 1151 Budapest, Alag utca 3.
telefon: +36 1 307 7160; +36 70 567 6329
e-mail: rim[kukac]rmk[pont]hu

A Szolgálat vezetője: Némethné Balogh Katalin


Kórházlelkészi Szolgálat

Nem csak szegények, de betegek is lesznek mindig közöttünk.

Kórházlelkészi szolgálat

A Református Kórházlelkészi Szolgálat lelkipásztorai, keresztyén küldetésük alapján, egyházi megbízással kórházakban és egészségügyi intézményekben végzik szolgálatukat a betegek, és azok segítői, gyógyítói között. Lelkészi és egyéb (pasztoralpszichológiai, lelkigondozói, mentálhigiénés, stb.) szakvégzettséggel rendelkeznek, így a tradicionális és a speciális lelkigondozás által kínált lehetőségeket egyaránt igyekeznek megismertetni a betegekkel, segítőkkel, gyógyítókkal, melyek a gyógyulási folyamatot segíthetik, támogathatják. 

A szolgálat 1992 óta működik ebben a formában. Magyarországon a 2019-es adat szerint 35 fő- és részmunkaidőben kinevezett református kórházlelkész szolgál.A misszió küldetése a betegség próbájában lévő, szenvedő, kétségek közt lévő ember felé a segítő, vigasztaló, bátorító szeretet megélése, érte és vele való imádság, a kegyelmes Isten jelenlétének, vezetésének felfedezése. A szolgálat munkatársai mindezt a beteglátogatás, a lelkigondozói beszélgetés, igehirdetés alkalmain keresztül teszik.

Elérhetőség
cím:
1151 Budapest, Alag utca 3
telefon:
+36 1 271 04 98; +36 30 676 56 07
e-mail:
korhazmisszio[kukac]rmk[pont]hu

A szolgálat vezetője: Gál Judit Júlia


Lepramisszió

Lepramisszió

Magyarországon 1974-ben alapított jótékonysági szervezet, mely a világ legnyomorultabb leprabetegeinek gyógyítására, életük rendezésére, emberi méltóságuk visszaadására, maguk, családjuk és közösségeik felemelésére törekszik a 144 éves Nemzetközi Lepramisszió kötelékében. Jézus parancsának engedelmeskedve: „ …. leprásokat tisztítsatok!” (Máté evangéliuma 10. rész 8. vers) Büszkeségük, hogy 2002 óta a világ legnagyobb lepraszervezetének, az 1874-ben alapított, jelenleg 30 tagországból álló Nemzetközi Lepramissziónak (The Leprosy Mission International, www.leprosymission.org) tagszervezeteként működnek, Kelet-Európából mindeddig egyetlenként!

Magyar Kékkereszt Egyesület

Magyar Kékkereszt Egyesület

A Magyar Kékkereszt Egyesület célja az alkoholizmusban és más szenvedélybetegségekben szenvedő, lelki és testi gyógyulást keresők segítése úgy, hogy a keresztyén hitben Isten szabadító erejét megismerjék. Egyesületük a szenvedélybetegségek megelőzéséért, azok terjedésének megakadályozásáért és a szenvedélybetegek gyógyításáért dolgozik. Ennek érdekében ifjúsági felvilágosító, prevenciós munkát (nyári táborok, ifjúsági csoportok), valamint utógondozó - rehabilitációs tevékenységet is végeznek.

Menekültmisszió

Kapcsolódó híreink

Megválasztotta egyházunk jelöltjét a CCME

Az Európai Egyházak Migrációs Bizottsága közgyűlése a végrehajtóbizottságának tagjává választotta egyházunk jelöltjét, a Pakisztánból hazánkba menekült, ma már magyar állampolgárként élő Angela Canadeyt.

Visszavonul a menekültmisszió nagyasszonya

A CEC nagygyűlése személyes pillanatokat sem nélkülöz. Az egyik ilyen mozzanat az Európai Egyházak Migrációs Bizottsága (CCME) főtitkárának búcsúztatója volt.

Önkénteseket vár a menekültmisszió

A menekültek életkilátásainak javítását, illetve a menekültek integrációját célul kitűző, nemrégiben útjára indult program egyik célja, hogy bevonja a gyülekezetek tagjait a menekült gyermekeket segítő, iskola utáni foglalkozásokba.

Jézusért Magyarországra

Muzulmánról reformátusra tért át az a család, akiknek több mint tíz évvel ezelőtt el kellett menekülniük Iránból. Meglátogattuk a családot, hogy bemutassuk, hogyan élnek közöttünk, és hogyan lehet menekültként, áttért keresztyénként Jézus születését ünnepelni.

Szolgálat a menekültek között

A református egyház menekültmissziója közel tíz éve segíti az üldöztetés elől Magyarországra menekült emberek beilleszkedését.

Isten szereti a menekültet

A Bibliatársulat és a menekültmisszió közös vándorkiállítása a menekültek kiszolgáltatottságára hívja fel a figyelmet és a mi hozzájuk fűződő viszonyunkra kérdez rá.

Erdélyben segített a menekültmisszió

A református menekültmisszió tanárai negyven órás képzést tartottak diakónusoknak és szociális munkásoknak a Kolozs megyei Mérán. A kis erdélyi faluban számos analfabéta, valamint szegény, rászoruló család él.

További tartalmak

Református Rehabilitációs Foglalkoztatás

„Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, Isten azt nézi, ami a szívünkben van.” ( 1 Sám 16, 7)

Református Rehabilitációs Foglalkoztatás logo

A Református Missziói Központ ad otthont a Református Rehabilitációs Foglalkoztatásnak, mely Budapest Főváros Kormányhivatalának támogatásával működhet 2012 óta. A Szolgálat azokkal az egyéni képességgel rendelkező (megváltozott munkaképességű) munkavállalókkal történő közös munkát jelenti, akik speciális igényekkel rendelkeznek. Elsődleges célunk, hogy az említett speciális igényeket figyelembe véve, (autizmus, látássérülés, hallássérülés, mozgáskorlátozottság) olyan munkarendet és munkafeltételeket biztosítsunk (infrastrukturálisan és szakmailag is), melyeknek segítségével az érintett munkatársak megfelelő színvonalon dolgozhatnak. A munka mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai támogatásra, akár egyéni, akár csoportos kereteken belül, hogy az elsajátított kulcskompetenciák és az egyéni képességek fejlesztésének segítségével akár a nyílt munkaerő piacon is meg tudják állni a helyüket. A Református Missziói Központ rehabilitációs foglalkoztatása egyedülálló abból a szempontból, hogy a munkavállalók munkaköre sokszínű;  gépjárművezető, kertész, informatikus, irodai munkatárs, recepciós, takarító munkatárs, oktató. A mindennapi munkavégzés pedig integrált, ténylegesen együtt végzik feladataikat az egyéni képességű kollégákkal azok, akik ebben nem érintettek. A munkavégzésen kívül közös programokon, kirándulásokon is veszünk részt, ami az önismeretet, kommunikációt, kapcsolatépítési készségeket fejleszti.

Elérhetőség

cím: 1151 Budapest, Alag utca 3. 

telefon: +36 1 271 0498; +36 30 667 1829
e-mail: rehab[kukac]rmk[pont]hu

A Szolgálat vezetője: Dolgos Dollimobil.jpg

Református Telefonos és Internetes Lelkigondozás

A +36-80-296-844-es telefonszám hívható lelki válság esetén, emberi, családi, lelkiismereti, hitbeli kérdések megbeszélésére, minden nap reggel 8 órától éjjel 1-ig. A református telefon-lelkigondozás célja az azonnali válságkezelés: azoknak a hívását várják, akiknek szükségük van élőszóban kapott támaszra, gyámolításra és útmutatásra. Skype-os lelkigondozói szolgálat minden nap 21 órától éjjel 1-ig áll a rászorulók rendelkezésére. A lelkigondozók a következő krízishelyzetek kezelésében rendelkeznek komoly tapasztalattal: magányosságból fakadó kérdések; emberi kapcsolatok kudarcai; alkoholizmus; depresszió; az öngyilkosság szélén állók; munkahelyi problémák; társkeresés; szexuális problémák; egyházi, hitbeli, erkölcsi és filozófiai kérdések; egészségügyi problémák; gyász, veszteség, válságban, kétségbeesésben és egyéb érzelmi problémákban élők, küzdők kérdései.

Repülőtéri Lelkészség

Repülőtéri lelkészség

A repülőtér növekvő „missziós mező” vallja a Szolgálat vezetője.

A Repülőtéri Lelkészség fennállásának 20. évét ünnepelte 2019 -ben. A 20 év vendégkönyvi bejegyzéseit a Református Missziói Központ egy kiadványban jelentette meg Égi kikötő a Légikikötőben I. címmel. A kötet tanúsága annak, hogy milyen élmények, meghallgatott imádságok, hálaadások hangoznak el a kápolnában. Időnként különleges események színtere is a repülőtér. A 2B terminálban adott már koncertet pl a Központi Református Kórus is. A kápolna ökumenikus, együtt szolgál a református, az evangélikus, és a római katolikus egyház által kirendelt lelkipásztor.

Elérhetőség
cím:
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér II-es terminál
telefon:
+36 1 296 7899; +36 30 686 7697
e-mail:
repuloterimisszio[kukac]rmk[pont]hu

A Szolgálat vezetője: Dr. Krasznai Andrea


Siketmisszió

Siketmisszió

A Siketmisszió által szervezett országos és határontúli esélyteremtési programokon több száz siket gyermek vesz részt évről évre. A programok a siket iskolák közötti együttműködés segítségével valósulnak meg Budapest, Debrecen, Szeged, Kolozsvár és Szabadka siket intézményeiben, bevonva a helyi gyülekezeteket is. A Szeretethíd programban, a karácsonyi és gyermeknapi rendezvényeken közel 600 hallássérült gyermek vesz részt. Debrecenben, a teológiai hallgatók részére több éve jelnyelvi képzést biztosít a Szolgálat. A Siketmisszió vezetője a vizuális Biblia létrehozásában is részt vesz, amely adálymentessé teszi a siketek számára a Szentírás könyveit. A Márk evangéliuma már elkészült, jelenleg az Apostolok Cselekedetein dolgoznak. A televíziós református Istentiszteletek jelnyelvi tolmácsolását is a Református Missziói Központ biztosítja.

Elérhetőség
cím:
1151 Budapest, Alag utca 3.
telefon:
+36 1 271 0498; +36 30 676 5601
e-mail:
siketmisszio[kukac]rmk[pont]hu

A Szolgálat vezetője: Járay Loránd


Tábori Lelkészség

Kapcsolódó híreink

„Harci zajban, küzdelemben oldalunkon áll…”

A Bibliában a katonák szerves részei a történéseknek. A golgotai kereszt alatt az egyik legszebb bizonyságtétel a római százados szájából hangzott el: „Bizony, Isten Fia volt ez!" (Mt 27,54) – mondja Jákob János protestáns tábori püspök, akivel a tábori lelkészi szolgálat negyed évszázaddal ezelőtti újraalakulása kapcsán beszélgettünk.

Karácsony a határsávban

A karácsony a legtöbb embernek elképzelhetetlen templomi közösség nélkül – pedig vannak, akik munkájuk miatt nem tudnak elmenni szenteste gyülekezetük templomába. Ilyenek a Magyarország déli határán szolgálatot teljesítő katonák is: nekik a tábori lelkészek tartanak istentiszteleteket.

„Ajtó Isten felé”

Több hónapos munka után megújult a Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ balatonfőkajári imaterme. A megszépült termet az október 2-án áldotta meg Oláh Emil alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész és Bíró László katolikus tábori püspök.

További tartalmak

Vakmisszió

Abban nyilvánult meg az Isten irántunk való szeretete, hogy Egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Őáltala.” (1János 4, 9)

Vakmisszió

Célunk, hogy Isten Igéjét, szeretetét és vigasztalását adjuk tovább a látássérülteknek, kimozdítsuk őket otthonaikból és találkozási lehetőségeket biztosítsunk Istennel és egymással is. Ezen túl szeretnénk felhívni az egyházi közösségek figyelmét a látássérültek jelenlétérem segítésérem befogadására, a köztük végezhető önkéntes szolgálatra. Budapesten a Hermina út 21-ben a rendszeres bibliaórák mellett krízis feldolgozó csoportot tarunk az Elemi Rehabilitáción résztvevők számára. Ugyanitt tartunk a dolgozó látássérültek számára rendszeres havi alkalmat. Konfirmációs előkészítő csoport indult látássérültek részére. Teológiáknak, látássérülteknek több pontírásos, nagybetűs bibliai könyvet postázunk, illetve iskolákban, gyülekezetekben érzékenyítő programmal szolgálunk. A budapesti Vakok Állami Intézetével a Református Missziói Központ Együttműködési megállapodást kötött. A Vakmisszió Debrecenben is hasonló programokat biztosít. 

Elérhetőség:
cím:
1151 Budapest, Alag utca 3.
telefon: +36 1 271 0498; +36 30 546 2753
e-mail: vakmisszio[kukac]rmk[pont]hu

A Szolgálat vezetője: Nógrádiné Kovács Alexandra